ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในเขตเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับขับถ่าย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ติดตั้งสัญญาณไฟคนข้ามถนน บริเวณถนนทรงพลหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมยางมะตอยพร้อมอุปกรณ์และชุดควบคุม จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องสูบระบายน้ำ VERTICAL AXIAL PROPELLER PUMP จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียน จำนวน ๑๓๐ รายการ ตามโครงการค่าหนังสือแบบเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๗ เรื่อง (กองการประปา)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๒๗ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๒๔ เรื่อง
สัญญา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๔ เรื่อง
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
ประกวดราคาซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับขับถ่าย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการซื้อน้ำมันเบนซิน เป็นจำนวนไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ ลิตร โดยส่งมอบเป็นครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๗,๐๐๐ ลิตร ฯ)
ประมูลให้เช่าพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าภายในอาคารสนามแบดมินตัน ๙ คอร์ด ๗ คอร์ด โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม และพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าภายในอาคารสนามแบดมินตัน (รางน้ำเค็ม) โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีช
ประกวดราคาซื้น้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมยางมะตอยพร้อมอุปกรณ์และชุดควบคุม จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล --