ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเทศา ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงพยาบาลจนถึงคลองจรเข้น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขยขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าทางลาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส ค.ส.ล. ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนไผ่เตย จากถนนเพชรเกษมจนถึงถนนวัดโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สถานีกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง ๓๓ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๓๑ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ จากแยกถนนไผ่เตยจนถึงถนนทวารวดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขายทอดตลาดพัสดุแปลงเรือนจำกลางนครปฐม (เดิม) แปลงหมายเลขทะเบียน นฐ.๑๖
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕)
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๔๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๙,๓๐๙ บาท
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๙ เรื่อง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน (แบบแขวน) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารเรียน ชั้น ป.๔-๖ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา จำนวน ๑ โครงการ
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง ๑๕ เรื่อง
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนไผ่เตยจากถนนเพชรเกษมจนถึง ถนนวัดโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๔๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๗๘,๕๐๐ บาท
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๓๓,๔๗๕ บาท
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๗๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๖,๓๐๐ บาท
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๖๖,๗๓๐ บาท
จ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์ จำนวน ๒ คัน ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๘,๖๐๐ บาท
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๘,๐๑๔.๓๐ บาท
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๕๑๐ นฐ ๘๙-๕๔๑๑ จำนวน ๑๗ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๕๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๘๗,๘๔๗ บาท
ซื้อซีลกระบอกตัวอัดท้ายรถ จำนวน ๒ ชุด ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๔๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๕,๖๐๐ บาท
จ้างบำรุงและซ่อมแซม จำนวน ๒๑ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๔๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๕๖,๙๔๖ บาท
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๓,๔๘๕ บาท
เช่าที่ดินจากวัดพระปฐมเจดีย์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนเทศบาล ๕ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๔๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซีลกระบอกตัวอัดท้ายรถ จำนวน ๒ ชุด จำนวนเงิน ๕,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๓๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๔๔,๙๔๐ บาท
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๓๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๒,๑๙๘ บาท
ซื้อปั๊มน้ำแรงดันสูง รถบรรทุกน้ำ ผค ๔๗๕๕ นฐ จำนวน ๑ ลูก ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน ๑๐ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๓๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๙,๗๘๐ บาท
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๑,๔๓๓.๑๗ บาท
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๓,๓๒๘.๓๖ บาท
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๙๙,๖๕๑.๒๔ บาท
ซื้อทรายหยาบ จำนวน ๒๖๕ ตัน ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๘๓,๖๔๗.๒๕ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ส ๕๑๐ นฐ ๘๙-๕๕๑๑ จำนวน ๑๗ รายการ จำนวนเงิน ๘๗,๘๔๗ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๘,๐๑๔.๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน ๒๑ รายการ จำนวนเงิน ๕๖,๙๔๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ บร ๔๑๔๓ นฐ จำนวน ๘ รายการ จำนวนเงิน ๖,๑๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕ รายการ จำนวนเงิน ๒๖๖,๗๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๙,๓๐๙ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๙,๖๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๓๔,๔๗๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๖,๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑๒๕,๑๙๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๗๖ ตัน จำนวนเงิน ๔๕,๑๙๖.๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากบ่อพักพร้อมฝาปิด จำนวน ๑๐ ชุด จำนวนเงิน ๔๘,๑๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๖,๘๓๕.๑๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๕๒,๑๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๐,๙๘๘.๙๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๕,๑๘๙.๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๔๔,๙๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์ จำนวน ๒ คัน จำนวนเงิน ๘,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน ๑๐ รายการ จำนวนเงิน ๙,๗๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ ลูก จำนวนเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๒๑,๔๓๓.๑๗ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๓๓,๓๒๘.๓๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๒,๑๙๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสวนสาธารณะแปลงเรือนจำกลางนครปฐม (เดิม) เนื้อที่ ๓๓-๑-๗๗.๓๐ ไร่ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหาทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๑๓,๔๘๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ดินจากวัดพระปฐมเจดีย์ เพื่อก่อตั้ง ร.ร.เทศบาล ๕ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕)
ประกวดราคาซื้อนํ้ายาพ่นยุงและแมลงสูตรสําเร็จฯ จํานวน ๓๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสวนสาธารณะแปลงเรือนจำกลางนครปฐม (เดิม) เนื้อที่ ๓๓-๑-๗๗.๓๐ ไร่ โดยวิธีคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ จากแยกถนนไผ่เตยจนถึงถนนทวารวดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e- bidding )
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้า ทางลาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหลังคาสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอล ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้า ทางลาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราชดำเนิน (ถนนต้นสน) เฉลิมพระเกียรติฯ ๙๐ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๘๗๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บฐานข้อมูลไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทำ QR Code สำหรับติดไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ Web based application ระบบฟังเสียงประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้นวมขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์พร้อมระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๒๐ คน
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๖,๙๔๐ บาท
ซื้อเก้าอี้นวมขาเหล็กชุบโครเมียม หลังโค้งคาดข้าง จำนวน ๕๐ ตัว ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕,๕๕๐ บาท
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว จำนวน ๑ ชุด ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๐๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๘,๘๙๐ บาท
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ ชุด ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๐๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๘,๘๙๐ บาท
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๓,๕๐๐.๑๐ บาท
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๙,๗๙๐.๕๐ บาท
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๔๓,๘๔๕ บาท
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๔๐,๗๒๐ บาท
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๔,๒๖๓.๑๐ บาท
ซื้อต้นคริสมาส สีแดง ขนาดความสูง ๗๐ ซม. จำนวน ๕๐๐ ต้น ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ตกแต่งด้วยดอกไม้ จำนวน ๑ แห่ง ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน ๑๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๓,๓๔๐ บาท
ซื้อหนังสือแบบเรียน จำนวน ๒๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๔๖,๘๐๐ บาท
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๙๔,๓๙๑ บาท
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๕,๑๙๐ บาท
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๖,๘๔๘ บาท
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๓๖,๑๐๐ แผ่น ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๖,๒๔๕ บาท
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๐๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๓,๒๒๐ บาท
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม จำนวน ๑ ชุด ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๘,๘๙๐ บาท
ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๗,๘๘๐ บาท
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม จำนวน ๑ ชุด ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๘,๘๙๐ บาท
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว จำนวน ๑ ชุด ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๐๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๘,๘๙๐ บาท
ซื้อคลอรีน ๙๐ % ชนิดเกล็ด (ญี่ปุ่น) ๕๐ กก./ถัง จำนวน ๘ ถัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๕๑,๙๒๐ บาท
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
ซื้อยาง CSS-๑ (DRUM ๒๐๐ KGS.) จำนวน ๑๘ ถัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๙๕,๔๐๐ บาท
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๑,๐๓๐ บาท
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๓,๕๔๐ บาท
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๘๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๕,๗๗๘ บาท
จ้างเหมาประดับไฟบริเวณรั้งด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ งาน ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๙,๔๓๐ บาท
ซื้อผ้าระบาย จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๘๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๘๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๘,๙๐๐๐ บาท
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๘๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๔๒,๐๙๓.๘๐ บาท
ซื้อหินคลุก จำนวน ๓๘๖ ตัน ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๙๗,๐๕๙.๗๐ บาท
ซื้อน้ำยากำจัดแมลงนำโรค ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๔๐,๗๐๐ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่โดยตกแต่งด้วยดอกไม้สด จำนวน ๑ แห่ง จำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๑ งาน จำนวน ๑๐,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๑๓,๓๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือแบบเรียน จำนวน ๒๒ รายการ จำนวนเงิน ๔๖,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๒๓,๕๐๐.๑๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นคริสมาส สีแดง ขนาดความสูง ๗๐ ซม. จำนวน ๕๐๐ ต้น จำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน ทราย) จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๙๙,๖๕๑.๒๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๑๔,๒๖๓.๑๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๔๐,๗๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๑๓,๘๔๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๙,๗๙๐.๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๕,๗๗๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายหยาบ จำนวน ๒๖๕ ตัน จำนวนเงิน ๘๓,๖๔๗.๒๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒๘,๘๙๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒๘,๘๙๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒๘,๘๙๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒๘,๘๙๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากำจัดแมลนำโรค ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง จำนวนเงิน ๔๐,๗๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๒๓,๕๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๖ รายการ จำนวนเงิน ๓๑,๐๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน ๓๘๖ ตัน จำนวนเงิน ๙๗,๐๕๙.๗๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๔๒,๐๙๓.๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๖,๒๔๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ จำนวนเงิน ๑๕,๑๙๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๖,๘๔๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ จำนวนเงิน ๙๔,๓๙๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๘,๙๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๙,๔๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาประดับไฟบริเวณรั้วด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าระบาย จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๗,๘๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้า ทางลาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง จำนวนเงิน ๑๐๕,๐๗๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์สเตนเลสขาสวิง จำนวน ๓๐ ตัว จำนวนเงิน ๑๐๒,๗๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้า ทางลาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส ค.ส.ล. ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จ้างเหมาเก็บขนขยะ , จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ)
สัญญาจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า เลขที่ ๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างรักษาความสะอาดถนนและทางเท้า เลขที่ ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ ๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โครงการจ้าทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๕๐ คน
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โครงการซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน ๑ ลำ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างขุดลอกคลองระบายน้ำเลียบทางรถไฟตั้งแต่หลังโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนถึงคลองระบายน้ำรางน้ำเค็ม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างทำความสะอาด บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๕๐ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๔ คน
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๙๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๖,๙๕๐ บาท
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๙๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๖,๙๕๐ บาท
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๙๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๘,๓๐๐ บาท
เช่าเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท
ซื้อการ์ดแสดงภาพสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาด ๔ GB จำนวน ๑ อัน ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๘๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๗,๕๙๐ บาท
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๙,๑๕๐ บาท
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๐,๑๗๐ บาท
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๙,๘๖๐ บาท
ซื้อยาง MC-๗๐ (DRUM ๒๐๐ KGS.) จำนวน ๑๒ ถัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๙๒,๔๐๐ บาท
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๕๓,๕๐๐ บาท
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๗,๕๕๐ บาท
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๖,๙๙๐ บาท
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๔๔,๙๗๔ บาท
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๔๓๔,๐๐๐ บาท
ซื้อหญ้าเทียม จำนวน ๖ ม้วน ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๘๑,๕๓๔ บาท
ซื้อฝาเหล็กหล่อแมนโฮล จำนวน ๗ ชุด ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๙๖,๖๒๑ บาท
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๙๐,๒๕๐.๔๐ บาท
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๙,๑๖๒ บาท
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๔๑,๐๐๗.๗๕ บาท
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๖๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙,๑๐๕.๗๐ บาท
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๔,๙๓๕ บาท
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๕,๑๘๙ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ CANNON รุ่น G ๒๐๑๐ เลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๒-๐๓๘๙ และเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๒-๐๓๙๑ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง