ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๕๐ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหลังคาสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอลศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคลอรีนเหลว (Liquid Chlorine) จำนวน ๖๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหลังคาสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอลศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๕ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชดำเนิน โดยวิธีคัดเลือก
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงถนนไผ่เตย ซอย ๑ (ส่วนแยก) ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๕๖ จนถึงสุดซอย (ใกล้บ้านเลขที่ ๖๐) จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชดำเนิน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลู่-ลานกรีฑา วัสดุสังเคราะห์สนามกีฬาพระราชวังสนามจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๙ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๓ เรื่อง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๘๐ ถนนพญาพาน จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำ ถนนนาขุมซอย ๓ (ส่วนแยก) ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๓๖ จนถึงบ้านเลขที่ ๑๕๖ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนถวิลพัฒนาจากแยกถนนทหารบก จนถึงสุดเขตเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โครงการจ้างก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จำนวน ๑ โครงการ
ประกวดราคาจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จ้างเหมารักษาความสะอาด จำนวน ๔ เรื่อง)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๔ เรื่อง)
ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนและปรับปรุงถังรถดูดสิ่งปฏิกูล Vactor l ๑๒๐๐๐ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๙๑๑๐ นฐ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๒ เรื่อง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ๑๐% จำนวน ๑,๗๐๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ดูแล รักษา บริเวณพื้นที่สนามหญ้าหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อคลอรีนเหลว (Liquid Chlorine) จำนวน ๖๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส ค.ส.ล. ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๘๕๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำเนาเอกสารโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชดำเนิน
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ๔๘ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำเนาเอกสารโครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๘๕๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนข้างอ่างเก็บน้ำประปานาสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๑ เรื่อง
กองการประปา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9 โครงการ
ประกวดราคาจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน ๒๕ มกรา ซอย ๘
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการจัดเก็บรายได้และบริหารจัดการทรัพย์สิน เทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำใส ค.ส.ล. ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
โครงการจัดซื้อคลอรีนเหลว (Liquid Chlorine) จำนวน ๖๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำแบบพกพา พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ๑๐ % จำนวน ๑,๗๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง ๓๑ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๓๓ เรื่อง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ลวท. ๒ ก.ย. ๖๕)
สัญญาจ้าง ๓ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๔๒ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง ๕๐ เรื่อง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชดำเนินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงถังรถดูดสิ่งปฏิกูล Vactor i ๑๒๐๐๐ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๙๑๑๐ นฐ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (คลอรีนเหลว , สารพอลิอะลูมิเนียนมคอลไรด์)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ CCTV
ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ๓๑ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ๒๑ เรื่อง
บันทึกต่อท้ายสัญญา ๒ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครปฐม
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาทำความสะอาด)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหลังคาสนามบาสเก็ตบอลและสนามฟุตซอลศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แสดงงบฐานะการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษาบริเวณพื้นที่สนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 และพื้นที่เกี่ยวข้อง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลู่-ลานกรีฑา วัสดุสังเคราะห์ สนามกีฬาพระราชวังสนามจันทร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๙ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๖ รายการ (กองการประปา)
.