ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
[Download .zip/34 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

 
 
 
 
 
17/1/2018
 
17/1/2018
 
16/1/2018

ออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่
 

ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน “เผยหวิน” 93 ปี โรงเรียนสว่างวิทยา
 

วันครูประจำปี ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/1/2018
 
15/1/2018
 
12/1/2018

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๖๑
 

ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 

ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
 
 
 
 
  
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  
   
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย , ภาษีบำรุงท้องที่)
 •  
 • การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแรงสูง เครื่องที่ ๒ โรงกรองน้ำสนามจันทร์)
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ (กองการประปา)
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
 •  
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างถมที่ดินโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ "ระดับประเทศ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
 •  
 • ขอเชิญชม ช่อง 3 Power Team Concert ในโครงการ "รณรงค์ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ต้ายยาเสพติด"
 •  
 • การแจ้งประชาสัมพันธ์จิตอาสาเฉพาะกิจฯ รับสิ่งของพระราชทาน รอบที่ ๓
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.