ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
[Download .zip/34 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

 
 
 
 
 
21/6/2018
 
21/6/2018
 
21/6/2018

เทศบาลเคลื่อนที่
 

ประชุมประชาคมชุมชนเขต ๑
 

เปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ต้านภัยยาเสพติด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/6/2018
 
15/6/2018
 
13/6/2018

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
 

โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครนครปฐม
 

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 
 
 
 
  
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  
   
 • การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประเภททุนทั่วไป
 •  
 • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • เอกสารการเปลี่ยนแปลงรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๑ หลัง
 •  
 • เรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 •  
 • โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๑๖ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกวดราคาซื้อแผ่นพื้นพร้อมเบาะยูโด พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • ประชาสัมพันธ์ เชียร์บอลโลก ไม่เล่นการพนัน
 •  
 • ประโยชน์ ๓Rs สำหรับโรงงาน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๙ มิถุนายน วันอานันทมหิดล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๘ มิถุนายน วันทะเลโลก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตราการ ๓ เก็บ ๓ โรค
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.