ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
[Download .zip/34 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

 
 
 
 
 
15/8/2018
 
15/8/2018
 
15/8/2018

ประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านแต่งผม เสริมสวย
 

สภากาแฟ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/8/2018
 
10/8/2018
 
10/8/2018

การอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 

ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
 

ต้อนรับคณะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลาง และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๕
 
 
 
 
  
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  
   
 • การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๑๖ หลัง เพื่อใช้ในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชิงรุกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔๐ ที่นั่งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๕,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • ประชาสัมพันธ์ ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันด้วยมาตราการ ปิด,ล้าง,เลี่ยง,หยุด
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ลด/งดรับถุงพลาสติกในศูนย์บริการสาธารณสุข" ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนครปฐม และ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ ประปานาสร้าง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการซ่อมท่อน้ำปะปารั่วบริเวณสะพานเกวียน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การตรวจคัดกรองวัณโรคปอดในกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ ๙
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขยะประเภทไหน? เปลี่ยนเป็นเงินได้บ้าง
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.