ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

 
 
 
 
 
21/7/2017
 
21/7/2017
 
21/7/2017

ประชุมหารือข้อราชการ
 

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19/7/2017
 
18/7/2017
 
13/7/2017

โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์"
 

ออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่
 

โครงการเทศบาลรักษาศีล ๕
 
 
 
 
  
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  
   
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 •  
 • การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 •  
 • การกำหนดทำเล ราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร และราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อเดือนประเภทอพาร์ทเม้นท์ หอพัก แมนชั่น
 •  
 • การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 •  
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐ "นครสวรรค์ พลบดีเกมส์"
 •  
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายทั่วไปส่วนที่เหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [โครงการก่อสร้างป้ายแนะนำสนามแบดมินตัน]
 •  
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (โครงการจัดซื้อถังขยะมูลฝอยแบบพลาสติกโพลีเอทิลีน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๔๐๐ ใบ)
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังพลาสติกโพลีเอทเทอรีนมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๔๐๐ ใบ)
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
 •  
 • โครงการตรวจสารพันธุกรรม
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.