ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
[Download .zip/34 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

 
 
 
 
 
20/4/2018
 
17/4/2018
 
17/4/2018

ศิลป์สร้างสรรค์ สื่อป้องกันยาเสพติด
 

เล่นน้ำสงกรานต์ ถนนข้าวหมูแดง (ต้นสน)
 

ขบวนแห่สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/4/2018
 
10/4/2018
 
2/4/2018

รดน้ำ ขอพรคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครปฐม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
 

รดน้ำขอพร นายสุนทร แก้วพิจิตร ประธานสภาเทศบาลนครนครปฐม
 

เปิดพระราชวังสนามจันทร์
 
 
 
 
  
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  
   
 • ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔๗ อัตรา
 •  
 • การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘ อัตรา
 •  
 • กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ ของสภาเทศบาลนครนครปฐม
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์)
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม)
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม)
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โรงเรียนเทศบาล ๓ สระกระเทียม)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๒๒ รายการ
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ศิลป์สร้างสรรค์สื่อป้องกันยาเสพติด
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคปอด (ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษานอกระบบ (กศน.) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมและมัธยมศึกษา)
 •  
 • แนวทางการให้บริการประชาชนในการบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.