ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
[Download .zip/34 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

 
 
 
 
 
19/10/2018
 
17/10/2018
 
14/10/2018

ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๑๑
 

เยี่ยมเยือนและให้กำลังใจผู้สูงอายุ
 

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๕
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/10/2018
 
12/10/2018
 
10/10/2018

ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง
 

ประชุม กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑
 

ประชุมกำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑
 
 
 
 
  
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  
   
 • การจัดจุดผ่อนผันชั่วคราวให้จำหน่ายสินค้าช่วงงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์
 •  
 • ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๐
 •  
 • การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปั๊มลมแบบลากจูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาส ๕ (กรกฎาคม - กันยายน)
 •  
 • ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ๖ ตัน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนนาขุม ซอย ๓ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • ประชาสัมพันธ์ ๑๙ ตุลาคม วันเทคโนโลยีของไทย
 •  
 • ขอเชิญร่วมสมัครการประกวดแม่ลูกงาม ณ พระราชวังสนามจันทร์ รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังเท่าเดิม
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.