ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
[Download .zip/34 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

 
 
 
 
 
11/7/2018
 
2/7/2018
 
29/6/2018

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี ๒๕๖๑
 

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน
 

ประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อยและอสม. พร้อมทั้งประชุมประชาคมรวม ๔ เขต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/6/2018
 
22/6/2018
 
21/6/2018

จิตอาสาร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดงาน ๑๑๑ ปี รำลึก พระราชวังสนามจันทร์
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ
 

เทศบาลเคลื่อนที่
 
 
 
 
  
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  
   
 • ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงามประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกไฮดรอลิกไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนนาขุม ซอย ๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศา ซอย ๑๔ จากถนนเทศาบริเวณธนาคารอาคารสงเคราะห์จนถึงถนนเพชรเกษมสายเก่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • ประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชิงรุก ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาล "เทียนทองเกมส์" ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๒-๒๒๐-๔๗๖๖
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.