ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

 
 
 
 
 
16/11/2017
 
14/11/2017
 
9/11/2017

เทศบาลเคลื่อนที่
 

ร่วมโครงการประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครนครปฐม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9/11/2017
 
8/11/2017
 
8/11/2017

ร่วมเป็นเจ้าภาพบริการประชาชน ร้านมัจฉากาชาดจังหวัดนครปฐม ในงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์
 

โครงการประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
 

สภากาแฟ
 
 
 
 
  
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  
   
 • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
 •  
 • การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 •  
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่งพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) ๑๐คัน
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไ้ดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อชุดแข่งขันกีฬา จำนวน ๑๔ รายการ
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล (ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ร่วมฟังบรรยายธรรมะ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.