ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
[Download .zip/34 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

 
 
 
 
 
17/5/2018
 
3/5/2018
 
2/5/2018

ประชุมเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ
 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามในการดูแลรักษาพระราชวังสนามจันทร์
 

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนระบายน้ำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/4/2018
 
26/4/2018
 
24/4/2018

การประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย
 

เทศบาลเคลื่อนที่
 

ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันเทศบาล
 
 
 
 
  
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  
   
 • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔๗ อัตรา
 •  
 • การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘ อัตรา
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทวารวดีใต้ จากถนนเพชรเกษมจนถึงสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • โครงการก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนราชมรรคาฝั่งโรสอินน์จากแยกทานตะวันถึงถนนเพชรเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง รถกระบะและพื้นรถบรรทุก ส ๘๐๔ นฐ ๘๖-๘๕๐๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้รถบรรทุกน้ำ ส ๗๐๑ นฐ ๘๕-๔๔๓๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิะเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • ประชาสัมพันธ์ ๙ ข้อดีของการใช้ถุงผ้า
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๕ สมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคปอด (ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
 •  
 • การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.