ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
[Download .zip/34 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

 
 
 
 
 
14/12/2017
 
13/12/2017
 
13/12/2017

ลงนามความร่วมมือ(MOU) กับการประปานครหลวง
 

เปิดฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 

ประชุมคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นฯ และคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/12/2017
 
6/12/2017
 
6/12/2017

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดนครปฐม)
 

โครงการแก้ไขปัญหาเชิงรุก
 

ร่วมพิธีมอบผ้าไตร ในโครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
 
 
 
  
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  
   
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ.๒๕๖๐
 •  
 • การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 •  
 • การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ , ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 •  
 • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๔๕๐ เครื่อง และขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (กองการประปา)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • ขอเชิญชม ช่อง 3 Power Team Concert ในโครงการ "รณรงค์ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ต้ายยาเสพติด"
 •  
 • การแจ้งประชาสัมพันธ์จิตอาสาเฉพาะกิจฯ รับสิ่งของพระราชทาน รอบที่ ๓
 •  
 • การแสดงความเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล (ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.