ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
 
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  

  2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบัน
    2.1 รายรับ
  รายรับ
  รับจริง
  ปี 2558
  รับจริง
  ปี 2559
  รับจริง
  ปี 2560
  หมายเหตุ
  รายรับรวม
  977,780,754.59
  916,939,561.16
  933,656,682.01  
  ก. รายได้ภาษีอากร
  118,105,943.83
  119,263,651.16
  124,288,769.62  
  1. หมวดภาษีอากร
   
  71,706,686.06
  77,851,427.27
  81,434,637.95  
  2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
  15,636,064.80
  13,422,705.73
  13,304,736.85  
  3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
  19,662,167.62
  18,137,436.92
  19,634,888.37  
  4. หมวดรายได้จากสาธารณูโภค และการพานิชย์
  8,658,747.35
  8,779,898.24
  9,298,685.01  
  5. หมวดรายได้เบ็ดเตร็ด
  1,481,628.00
  538,283.00 57,821.44  
  6. หมวดรายได้จากทุน
  960,650.00
  538,900.00
  558,000.00  
  ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  324,043,785.56
  304,329,745.60
  314,793,374.43  
  1. หมวดภาษีจัดสรร
  324,043,785.56
  304,329,745.60
  314,793,374.43  
  ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  535,631,025.20
  493,346,164.40
  494,574,537.96  
  1. เงินอุดหนุนทั่วไป
  339,904,919.00
  362,459,672.00
  457,947,565.00  
  1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
  195,726,106.20
  130,886,492.40
  36,626,972.96  


   

    2.1 รายจ่ายตามแผนงาน
  ด้าน/แผนงาน
  จ่ายจริง
  ปี 2558
  จ่ายจริง
  ปี 2559
  จ่ายจริง
  ปี 2560
  หมายเหตุ
  ยอดรวม
  937,747,109.97
  867,317,706.79
  834,073,278.03  
  ด้านบริหารทั่วไป
  133,611,230.01
  97,711,059.30
  88,186,729.42  
  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
  111,158,860.20
  74,870,838.68
  78,240,721.53  
  2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
  22,452,369.81
  22,840,220.62
  9,946,007.89  
  ด้านบริการชุมชนและสังคม
  658,185,294.68
  602,728,233.97
  572,652,661.67  
  1. แผนงานการศึกษา
  408,235,196.16
  369,400,924.96
  396,755,770.00  
  2. แผนงานสาธารณสุข
  16,939,009.77
  16,749,455.81
  16,718,937.11  
  3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
  81,916.00
  98,224.00
  35,905.00  
  4. แผนงานเคหะและชุมชน
  161,338,861.67
  184,886,498.91
  131,295,389.51  
  5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  47,924,314.30
  12,409,323.98
  11,447,381.16  
  6. แผนงานการศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ
  23,668,996.78
  19,183,806.31
  16,399,278.89  
  ด้านเศรษฐกิจ
  16,984,859.72
  9,835,401.64
  7,070,884.00  
  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
  16,984,859.72
  9,835,401.64
  7,070,884.00  
  ด้านการดำเนินงานอื่น
  128,965,725.56
  157,043,011.88
  166,163,002.94  
  1. แผนงานงบกลาง
  128,965,725.56
  157,043,011.88
  166,163,002.94  
  Submit

   
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.