ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
 
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  


  ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ช่วงสามปี(พ.ศ. 2557-2559)  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม
  “จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน อาหารปลอดภัย
  ให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่”


  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครนครปฐม
  เทศบาลนครนครปฐม ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ 30 แนวทางการพัฒนา

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน
    แนวทางการพัฒนา
    1.1 ส่งเสริมคุณธรรม ความสามัคคี เอื้ออาทร และสมานฉันท์ของประชาชน
    1.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน
    1.3 พัฒนา ส่งเสริม งานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์กับผู้ประสบภัยพิบัติ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
    1.4 ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
    1.5 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำข้อมูลพื้นฐานและแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองของชุมชน
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
    แนวทางการพัฒนา
    2.1 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐาน โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม
    2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
    2.3 สร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา
    2.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    2.5 พัฒนาและส่งเสริมการออกกำลังกายการกีฬาเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศ
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมือง
    แนวทางการพัฒนา
    3.1 พัฒนาระบบบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบบำบัดน้ำเสีย
    3.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และระบบการจราจร
    3.3 พัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพมาตรฐานและปริมาณเพียงพอ สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
    3.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยจัดทำผังเมืองรวม สวนสาธารณะ พื้นที่นันทนาการ
    3.5 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    แนวทางการพัฒนา
    4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศวัยมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ
    4.2 พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโดยเน้นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
    4.3 ส่งเสริม การรักษามาตรฐานอาหารและการบริการให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลตลาด
    4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
  และปลูกจิตสำนึก ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน เยาวชนและนักเรียนในสถานศึกษา
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย
    แนวทางการพัฒนา
    5.1 รักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    5.2 เสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน
    5.3 พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    แนวทางการพัฒนา
    6.1 พัฒนา ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
    6.2 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
    แนวทางการพัฒนา
    7.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น
    7.2 พัฒนาการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัดและ เกิดความคุ้มค่า
    7.3 พัฒนาบุคลากร โดยให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง
    7.4 พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือเครื่องใช้ อาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน
    7.5 ปรับปรุงและพัฒนารายได้อย่างทั่วถึงถูกต้อง และเป็นธรรม
    7.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ


   
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.