ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
 
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  

   
 • ประชาสัมพันธ์ ๒๔ กันยายน วันมหิดล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ฉลากโภชนาการคืออะไร?
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนนคร (รวม ๔ เขต) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยเชิงรุกใหญ่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน เขต ๔ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าสมาคมตั้งศรี (ชุมชนตั้งศรี)
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน เขต ๓ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฟ้าใส โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน เขต ๒ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนทวารวดี
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน เขต ๑ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณใต้อาคาร กศน. ตลาดโอเดียน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาล
 •  
 • จุลสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๑ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๖ กันยายน วันทรงดนตรี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขับรถหน้าฝนอย่างไรให้ปลอดภัย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันด้วยมาตราการ ปิด,ล้าง,เลี่ยง,หยุด
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ลด/งดรับถุงพลาสติกในศูนย์บริการสาธารณสุข" ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนครปฐม และ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ ประปานาสร้าง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการซ่อมท่อน้ำปะปารั่วบริเวณสะพานเกวียน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การตรวจคัดกรองวัณโรคปอดในกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ ๙
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขยะประเภทไหน? เปลี่ยนเป็นเงินได้บ้าง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ขอเชิญประมูลหมายเลขทะเบียน กระบะ (ปิคอัพ)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยเชิงรุกใหญ่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เลือกใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลโรคมะเร็ง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ลด/งดรับถุงพลาสติกในศูนย์บริการสาธารณสุข"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๗ สิงหาคม วันรพี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การตรวจคัดกรองวัณโรคปอดครั้งที่ ๘
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สินค้าที่มีสัญลักษณ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีประโยชน์อย่างไร?
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑ สิงหาคม วันสตรีไทย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ งดเหล้าเข้าพรรษา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วันเข้าพรรษา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วันอาสาฬหบูชา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขยะประเภทไหน? เปลี่ยนเป็นเงินได้บ้าง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์พลังงาน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชิงรุก ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาล "เทียนทองเกมส์" ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๒-๒๒๐-๔๗๖๖
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคตาแดง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงานรัฐพิธี " วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช " ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและเพิ่มพูนศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคปอด (ในวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ผลกระทบโลกร้อนในประเทศไทย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องประชาชนบริจาคโลหิต

 •  
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.