ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
 
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  

   
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษานอกระบบ (กศน.) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมและมัธยมศึกษา)
 •  
 • แนวทางการให้บริการประชาชนในการบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจัดหางานจังหวัดนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูุงอายุ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ "ระดับประเทศ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
 •  
 • ขอเชิญชม ช่อง 3 Power Team Concert ในโครงการ "รณรงค์ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ต้ายยาเสพติด"
 •  
 • การแจ้งประชาสัมพันธ์จิตอาสาเฉพาะกิจฯ รับสิ่งของพระราชทาน รอบที่ ๓
 •  
 • การแสดงความเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล (ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ร่วมฟังบรรยายธรรมะ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องน้ำประปาไม่ไหล (ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)
 •  
 • รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
 •  
 • ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำประปาไม่ไหล (ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องน้ำประปาไม่ไหล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์เริ่มรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 •  
 • ขอเชิญชวนร่วมกันรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องน้ำประปาไม่ไหลในหลายพื้นที่
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
 •  
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • จุลสาร "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมภาคกลาง ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๙"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
 •  
 • โครงการตรวจสารพันธุกรรม
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
 •  
 • ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ฟังธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา
 •  
 • เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.)
 •  
 • การรับชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กองการประปา
 •  
 • การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (กันเงินเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐)
 •  
 • การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (กันเงินเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐)
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 •  
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 •  
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปส่วนที่เหลือจ่ายประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและกันเงินไว้เบิกจ่ายในประจำปีงบฯ ๒๕๖๐
 •  
 • การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 •  
 • การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 •  
 • ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) ฉบับที่ ๒

 •  
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.