ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
 
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  

   
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
 •  
 • โครงการตรวจสารพันธุกรรม
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
 •  
 • ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ฟังธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา
 •  
 • เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.)
 •  
 • การรับชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กองการประปา
 •  
 • การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (กันเงินเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐)
 •  
 • การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (กันเงินเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐)
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 •  
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 •  
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปส่วนที่เหลือจ่ายประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและกันเงินไว้เบิกจ่ายในประจำปีงบฯ ๒๕๖๐
 •  
 • การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 •  
 • การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 •  
 • ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) ฉบับที่ ๒
 •  
 • จุลสาร "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมภาคกลาง ฉบับที่ ๙/๒๕๕๙"
 •  
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ "โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลนครนครปฐม"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "ออกเสียงประชามติ"
 •  
 • รณรงค์ประหยัดน้ำ
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กองการประปา
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘
 •  
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 •  
 • คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
 •  
 • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลนครนครปฐม พ.ศ.๒๕๕๘
 •  
 • กำหนดการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเทศบาลนครนครปฐม ปีงบประมาณ 2560
 •  
 • กำหนดการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเทศบาลนครนครปฐม ปีงบประมาณ 2560
 •  
 • การป้องกันไม่ให้สัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า
 •  
 • จุลสาร "กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครปฐม ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘"
 •  
 • จุลสาร "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมภาคกลาง ฉบับที่ ๘/๒๕๕๘"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
 •  
 • กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2559 ของสภาเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558
 •  
 • " รับซื้อถึงที่.....เพียงคุณมีขยะ"
 •  
 • เทศบาลนครนครปฐมให้บริการรับชำระภาษีทั้ง 3 ประเภท
 •  
 • เทศบาลนครนครปฐมกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2558
 •  
 • ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557
 •  
 • หนังสือ 1 เทศบาล 1 ตัวอย่างที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2555 "ประปาคุณภาพ เพียงพอและทั่วถึง"
 •  
 • ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
 •  
 • ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

 •  
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.