ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน




 
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  

   
 • ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครปฐมร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๑ "คืนเพ็ญงามอร่าม...พระราชวังสนามจันทร์" วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำและสืบสานประเพณีลอยกระทง “คืนเพ็ญงามอร่าม...พระราชวังสนามจันทร์”
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑๔ พฤศจิกายนวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยในตลาดอย่างถูกวิธี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ต้นไม้แค่ต้นเดียวช่วยลดมลพิษ..ได้มากกว่าที่คิด..Be the Solution to Soil Pollution
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะของผู้ให้บริการอาหาร
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๙ ข้อห้ามวันลอยกระทง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑ ครอบครัว ๑ กระทง ร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำและสืบสานประเพณีลอยกระทง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐมขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๑ "คืนเพ็ญงามอร่าม...พระราชวังสนามจันทร์"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๓๑ ตุลาคม สุขสันต์วันฮาโหลวีน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "เสียวฟัน ทำอย่างไร?"
 •  
 • "หยุด เลิก ให้" ขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารนก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ตลาดสด ตามหลักสุขาภิบาล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยเชิงรุกใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑๙ ตุลาคม วันเทคโนโลยีของไทย
 •  
 • ขอเชิญร่วมสมัครการประกวดแม่ลูกงาม ณ พระราชวังสนามจันทร์ รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังเท่าเดิม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ล้างตลาดเดือนละครั้ง ลด เสี่ยง โรค
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันสารทไทย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑๓ ตุลาคมนี้ เชิญชวนชาวไทย สวมเสื้อเหลือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙
 •  
 • การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด (Line@) @มหาดไทย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๙-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เทศกาลกินเจ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ แผนการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ สัปดาห์ที่ ๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โดนละเมิดลิขสิทธิ์ควรทำอย่างไรดี ?
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๒๗ กันยายน วันท่องเที่ยวโลก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๒๔ กันยายน วันมหิดล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ฉลากโภชนาการคืออะไร?
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนนคร (รวม ๔ เขต) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยเชิงรุกใหญ่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน เขต ๔ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าสมาคมตั้งศรี (ชุมชนตั้งศรี)
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน เขต ๓ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฟ้าใส โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน เขต ๒ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนทวารวดี
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน เขต ๑ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณใต้อาคาร กศน. ตลาดโอเดียน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาล
 •  
 • จุลสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๑ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๖ กันยายน วันทรงดนตรี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขับรถหน้าฝนอย่างไรให้ปลอดภัย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันด้วยมาตราการ ปิด,ล้าง,เลี่ยง,หยุด
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ลด/งดรับถุงพลาสติกในศูนย์บริการสาธารณสุข" ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนครปฐม และ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ ประปานาสร้าง





 •  
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.