ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
 
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  

   
 • ประชาสัมพันธ์ ๙ ข้อดีของการใช้ถุงผ้า
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๕ สมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคปอด (ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
 •  
 • การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๕ เคล็ดลับประหยัดค่าไฟ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชิงรุก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วันกาชาดสากล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ คัดแยกขยะเป้นเรื่องง่ายๆ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๕ ภัยพึงระวังในช่วงฝนตก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๕ โรคร้ายต้องระวังช่วงหน้าร้อน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคปอด (ในวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ศิลป์สร้างสรรค์สื่อป้องกันยาเสพติด
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคปอด (ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษานอกระบบ (กศน.) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมและมัธยมศึกษา)
 •  
 • แนวทางการให้บริการประชาชนในการบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจัดหางานจังหวัดนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูุงอายุ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ "ระดับประเทศ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
 •  
 • ขอเชิญชม ช่อง 3 Power Team Concert ในโครงการ "รณรงค์ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ต้ายยาเสพติด"
 •  
 • การแจ้งประชาสัมพันธ์จิตอาสาเฉพาะกิจฯ รับสิ่งของพระราชทาน รอบที่ ๓
 •  
 • การแสดงความเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล (ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ร่วมฟังบรรยายธรรมะ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องน้ำประปาไม่ไหล (ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)
 •  
 • รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
 •  
 • ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำประปาไม่ไหล (ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องน้ำประปาไม่ไหล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์เริ่มรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 •  
 • ขอเชิญชวนร่วมกันรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องน้ำประปาไม่ไหลในหลายพื้นที่
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
 •  
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • จุลสาร "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมภาคกลาง ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๙"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
 •  
 • โครงการตรวจสารพันธุกรรม
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
 •  
 • ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ฟังธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา

 •  
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.