ช่าวประชาสัมพันธ์

 
 • ประชาสัมพันธ์ บทบาทของไทยในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายในกรอบอาเซียน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม ชวนเที่ยวงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ ๑๐
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ค้นหาสถานที่ลงคะแนน เลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ง่ายๆ ด้วยแอพลิเคชั่น "ฉลาดเลือก"
 •  
 • โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชิงรุก ประจำเดิอนมีนาคม 2562
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โทษของยาเสพติด
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอาเซียน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ แข็งแรงแค่ไหนก็อันตราย โรคลมแดด Heatstroke
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "เราชาวนครปฐม ช่วยกันดูแล ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลอง"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ : ขยะทะเลนั้น...สำคัญไฉน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมกีฬาเทนนิสภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมกีฬาแบดมินตันภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการค่ายศิลปะภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเซปักตะกร้อภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการว่ายน้ำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ : รู้หรือไม่ ประเทศ/องค์กรคู่เจรจากับอาเซียน มีอะไรบ้าง?
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ข้อห้ามบริเวณพื้นที่สระน้ำจันทร์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม กำหนดรับสมัคร นักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ : เพลงอาเซียน ประเทศใดในอาเซียนเป็นผู้แต่ง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระต้องรู้ "อหิวาตกโรค" อีกโรคหนึ่งที่พวกเราต้องเข้าใจและรู้วิธีรับมือ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนนคร (รวม ๔ เขต) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม ชุมชน เขต ๔ เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ : ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน เขต ๒ เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน เขต ๑ เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ด้วยสระน้ำจันทร์เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ประกอบพิธีกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ควรได้รับการดูแลและบำรุงรักษาอยู่เสมอ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่การเลือกตั้ง ส.ส. 2562
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ : คนไทยได้อะไรจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โรคปอดบวม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ : จุดกำเนิดอาเซียน บนความร่วมมือกว่า ๕๐ ปี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โรคที่มักพบบ่อยในฤดูหนาว มีอะไรบ้าง พร้อมวิธีห่างไกลโรค
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม "จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ เทศบาลนครนครปฐมสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ร่วมใจลดปริมาณฝุ่นละออง PM ๒.๕ และจิตอาสา Big Cleaning Day"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน จึงขอปิดเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ระหว่างวันที่ ๓๑ ม.ค. - ๑ ก.พ. ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ : ดวงตราอาเซียนหรือตราสัญลักษณ์อาเซียน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การประชุมอันเกี่ยวเนื่องกับอาเซียน ในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณอาคารสนามเทนนิส ชุมชนสามตำบล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เข้าใจ PM 2.5 พร้อมรับมือ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ "ไม่ขับ ช่วยดับเครื่อง" ณ สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ : ประชาคมอาเซียนคืออะไร ? เรามาทำความรู้จัก ๓ เสาหลักอาเซียนสักนิด
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑๘ มกราคม วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถีและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ปลูกต้นไม้ในบ้าน สร้างรั้วสุขภาพบำบัดอากาศพิษ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ลดการเผาช่วยลดมลพิษ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ไม่ขับ..ดับเครื่อง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "การดูแลสุขภาพตัวเอง" จาก "ฝุ่นละออง"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑๗ มกราคม วันโคนมแห่งชาติ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑๗ มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช