ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
 
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  

   
 • ประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชิงรุก ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาล "เทียนทองเกมส์" ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๒-๒๒๐-๔๗๖๖
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคตาแดง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงานรัฐพิธี " วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช " ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและเพิ่มพูนศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคปอด (ในวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ผลกระทบโลกร้อนในประเทศไทย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องประชาชนบริจาคโลหิต
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๓ กรกฎาคม วัดปลอดถุงพลาสติกสากล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การอบรมและพัฒนาอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี ๒๕๖๑ หลักสูตร “การทำสบู่สมุนไพร”
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ งาน ๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสั่งจองเหรียญที่ระลึก “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ประทานถวายสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ ๙๑ พรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
 •  
 • วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน “ รวมญาติชาติพันธุ์ พื้นถิ่นทวารวดี ๑๐๐ ปี สะพานเจริญศรัทธา ” วันศุกร์ที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เชียร์บอลโลก ไม่เล่นการพนัน
 •  
 • ประโยชน์ ๓Rs สำหรับโรงงาน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๙ มิถุนายน วันอานันทมหิดล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๘ มิถุนายน วันทะเลโลก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตราการ ๓ เก็บ ๓ โรค
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วันอัฏฐมีบูชา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๕ มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โรค มือ เท้า ปาก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ผู้มีสิทธิขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑๐ วิธีหลีกหนียาเสพติด
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคปอด ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ล้อมรั้วครอบครัวด้วยรัก ใช้วัคซีนใจป้องกันยาเสพติด
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ หยุดเผาขยะลดหมอกควัน เพื่ออากาศบริสุทธิ์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๙ ข้อดีของการใช้ถุงผ้า
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๕ สมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคปอด (ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
 •  
 • การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๕ เคล็ดลับประหยัดค่าไฟ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชิงรุก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วันกาชาดสากล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ คัดแยกขยะเป้นเรื่องง่ายๆ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๕ ภัยพึงระวังในช่วงฝนตก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๕ โรคร้ายต้องระวังช่วงหน้าร้อน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคปอด (ในวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ศิลป์สร้างสรรค์สื่อป้องกันยาเสพติด

 •  
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.