ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
 
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  

   
 • โครงการจัดจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค-๒๑๙๒ นครปฐม จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัว และพัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารกำจัดกลิ่นเหม็นของขยะ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๔ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถดูดเลน ส ๙๐๓/๒ นฐ ๘๘-๖๕๗๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ ส ๕๐๘ นฐ ๘๘-๔๗๑๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก FS ๑๙๕-๑๔ รุ่น CV๙๐๐๐ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจัดซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๒ รายการ
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 •  
 • โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว จำนวน ๑ หลัง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติกสำหรับบรรจุสารเคมี จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๙ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๕๘๒ พร้อมเพลท ๔ สี ๔ หน้า จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ รายละเอียดตามบันทึกรายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้างกองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณพระราชวังสนามจันทร์
 •  
 • โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๒๕ คน
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำ ส ๗๐๒ นฐ ๘๕-๒๘๐๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ ส ๔๒๖ นฐ ๘๙-๐๕๗๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม ในวันที่ ๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามบันทึกรายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโฟมฝึกว่ายน้ำ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชน ว่ายน้ำช่วยชีวิตฯ รายละเอียดตามบันทึกรายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจัดซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๓ รายการ
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถดูดฝุ่น ส ๐๐๔ นฐ ๘๙-๓๔๗๘ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ส ๔๐๘ นฐ ๘๕-๒๘๑๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ รายละเอียดตามบันทึกรายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้างสำนักการศึกษา เลขที่ ๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามบันทึกรายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กองวิชาการและแผนงาน เลขที่ ๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามบันทึกรายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ ส ๔๒๒ นฐ ๘๘-๒๕๘๑ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ ส ๔๒๕ นฐ ๘๘-๙๒๗๐ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ ส ๔๑๙ นฐ ๘๖-๙๑๑๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ ส ๔๒๖ นฐ ๘๙-๐๕๗๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้กับรถบรรทุก ส ๘๐๔ นฐ ๘๖-๕๘๐๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก (ดินผสมหิน) จำนวน ๒๒๕.๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ย-๔๗๘๗ นครปฐม จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายละเอียดตามบันทึกรายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ เลขที่ นฐ ๕๒๐๐๙.๑/๐๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชิงรุกฯ รายละเอียดตามรายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กองสวัสดิการสังคม เลขที่ นฐ ๕๒๐๐๘/สส ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามบันทึกรายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง สำนักปลัดเทศบาล เลขที่ ๔๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และใบเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง รายละเอียดตามบันทึกรายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง สำนักปลัดเทศบาล เลขที่ ๒๗/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องราชสักการะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ๑.หินคลุก จำนวน ๒๖๒.๗๖ ตัน ๒.หินฝุ่น จำนวน ๓๐.๕๒ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลังพลาสติกชนิดมีล้อเลื่อน จำนวน ๑๘ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
 •  
 • โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามบันทึกรายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง สำนักการคลัง เลขที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๙ ชุด
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการ จัดซื้อถังพลาสติกสำหรับบรรจุสารเคมี จำนวน ๔ ถัง)

 •  
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.