ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
 
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  

   
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ รายละเอียดตามบันทึกรายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเหมาเอกชนจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศา ซอย ๑๑ (หลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม) ถนนกุมภิลซอย ๒ และซอย ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมาลัยแมนซอย ๒ เริ่มต้นจากถนนมาลัยแมนสิ้นสุดที่มุมรั้วบ้านเลขที่ ๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จำนวน ๔๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมช่องรับน้ำบริเวณทางเท้าถนนพิพิธประสาทซอย ๗ จนถึงซอย ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์อีซุซุ ทะเบียน กพ ๔๑๒๕ นครปฐม จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถแบคโฮ ส ๙๐๒ นฐ ต ๐๘๒๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้กับรถบรรทุก ส ๙๐๔ นฐ ๘๕-๔๔๕๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ใบสั่งซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓๖ ตัน ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๖๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 •  
 • ใบสั่งจ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๑๔ หลัง ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ใบสั่งจ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ใบสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ใบสั่งซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 •  
 • ใบสั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 •  
 • ใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 •  
 • สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ท ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการจ้างทาสีอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จำนวน ๑ โครงการ
 •  
 • สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จำนวน ๑ โครงการ
 •  
 • สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โครงการซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน ๓๕,๐๐๐ ลิตร
 •  
 • สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จำนวน ๑ หลัง
 •  
 • สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการจ้างทำเว็บไซต์รายการขอต่อชื่อโดเมนเนม และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลนครนครปฐม จำนวนระยะเวลา ๑ ปี
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๕ คัน ฯ
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถ เอ็น พี จากบริเวณถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมจนถึงสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมและเพิ่มพูนศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดแข่งขันกีฬา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 •  
 • การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 •  
 • สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓๖ ตัน ดดยวิธีเแพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภาครียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โอนครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๑ และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โครงการน้ำมันดีเซล จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ ลิตร

 •  
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.