ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
 
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  

   
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทวารวดีใต้ จากถนนเพชรเกษมจนถึงสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • โครงการก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนราชมรรคาฝั่งโรสอินน์จากแยกทานตะวันถึงถนนเพชรเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง รถกระบะและพื้นรถบรรทุก ส ๘๐๔ นฐ ๘๖-๘๕๐๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้รถบรรทุกน้ำ ส ๗๐๑ นฐ ๘๕-๔๔๓๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิะเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ ส ๔๒๔ นฐ ๘๘-๖๕๐๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะมูลฝอยแบบพลาสติกโพลีเอทิลีน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถดูดฝุ่น ส ๐๐๒ นฐ ๘๕-๒๘๑๐ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒๐ แอมป์ รถขยะ ส ๔๐๗ นฐ ๘๕-๒๘๑๒ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารกำจัดกลิ่นเหม็นของขยะ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกขยะ ส ๔๑๐ นฐ ๘๕-๔๔๓๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ส ๔๑๐ นฐ ๘๕-๔๔๓๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กรางเลื่อนระบบพวงมาลัย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๓,๘๕๐x๑,๙๐๐ มม. จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลนครนครปฐมและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลนครนครปฐม (ศูนย์ ๑-๗) และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฝึกเครื่องปรับอากาศรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้มีพนักพิง จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลนครนครปฐมหลังใหม่(ด้านถนนรถไฟตะวันตก)ส่วนที่เหลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทวารวดีใต้ จากถนนเพชรเกษมจนถึงสุดเขตเทศบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
 •  
 • ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจัดซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๒ รายการ
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำแรงสูง เครื่องที่ ๖ ของโรงสูบน้ำแรงดันสูง โดยวิะเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ (กองการประปา)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุถ้วย จำนวน ๒๕๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคันหิน ทางเท้า ถนนราชดำเนิน ซอย ๒ จากแยกราชดำเนิน (คลังเก็บอาวุธตำรวจ) จนถึงแยกถนนเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนนาขุม ซอย ๓ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแกรนด์วิลเลจ ซอย ๓ จากถนนเกษตรสินถึงถนนคอนกรีตเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและว่อมแวมรสบัสปรับอากาส ๒ ชั้น จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 •  
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.