ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
 
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  

   
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒)
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (กองการประปา)
 •  
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (การจัดซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที.)
 •  
 • รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐)
 •  
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนสวนตะไคร้ โดยผ่านระบบ e-GP
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการค่าจัดทำป้ายทำเนียบผู้บริหารเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ รถบรรทุก ส ๒๐๔ นฐ ๘๗ - ๒๑๐๔ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีตกลงราคา
 •  
 • ยกเลิกประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ
 •  
 • แผนปฏิบัติการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนสวนตะไคร้
 •  
 • ประมูลซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน ๑ ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙)
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ
 •  
 • รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๐)
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเรือนจำกลางนครปฐม ลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๖ ชุมชน รวม ๓,๓๘๐ เมตร
 •  
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการจ้างเรือนจำกลางนครปฐมลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๖ ชุมชน รวม ๓,๓๘๐ เมตร
 •  
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการจัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน ๓ รายการ (กองการประปา)
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ ประกอบด้วยมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ,ขนาด ๒ นิ้ว และขนาด ๔ นิ้ว
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๐ รายการ
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐมฯ
 •  
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จำนวน ๑ ชุด
 •  
 • แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 โครงการจัดซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน 30 รายการ
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อสายฉีดล้างท่อระบายน้ำ (ชนิดสีส้ม) สำหรับรถดูดสิ่งปฏิกูล (รถดูดเลน) จำนวน ๑๒๐ เมตร
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๔๑ รายการ
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (กองการประปา)
 •  
 • การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ส่วนที่เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (กันเงินเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐)
 •  
 • การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (กันเงินเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐)
 •  
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยผ่านระบบ e-GP
 •  
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ไตรมาส ๒
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในโครงการประดับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมติดตั้งธงและตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ฯ
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางระบบบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 •  
 • การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ส่วนที่เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ , การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 •  
 • สอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับให้นักเรียนใช้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยผ่านระบบ e-GP
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
 •  
 • รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๐)
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบจุ่มขนาดมอเตอร์ ๔๐ แรงม้า (จุ่มใต้น้ำ) สถานีสูบน้ำกั๋งบ๊วย
 •  
 • ประมูลเช่าส้วมสาธารณะ ถนนพญากง บริเวณเขตเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • สอบราคาซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดพ่นฝอยละออง ULV ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยผ่านระบบ e-GP
 •  
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนริมคลองวัดพระงาม โดยผ่านระบบ e-GP
 •  
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนไผ่เตย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๕ รายการ
 •  
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 •  
 • สอบราคาตามโครงการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนสำหรับแจกนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ โดยผ่านระบบ e-GP
 •  
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส ค.ส.ล. ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 •  
 • แผนปฏิบัติการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส ค.ส.ล. ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารหอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

 •  
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.