การจัดซื้อจัดจ้าง

 
 • โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดตามโครงการชุมชนสะอาดตา ปวงประชาร่วมรักษา จำนวน ๑๗ สาย ระยะทาง ๒๒,๖๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ซื้อไม้มือเสือ (เหล็ก) จำนวน ๔๐ อัน ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อลูกรัง จำนวน ๔๐๐ คิว ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๑ ถัง ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ใช้กับรถขยะ ส ๔๑๐ นฐ ๘๕-๔๔๓๕ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๓ ถัง ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างซ่อมรถบรรทุก ส ๗๐๒ นฐ ๘๕-๒๘๐๗ จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๕๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อน้ำยากำจัดแมลงนำโรค ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครปฐม ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๙๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๔๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ๕๐ กิโลกรัม ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๗๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๓๓,๙๖๑ แผ่น ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๔๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๕๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับธงราว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ (กองการประปา)
 •  
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้าในชุมชนเขตเทศบาลนครนครปฐมตามโครงการชุมชนสะอาดตาปวงประชาร่วมรักษา)
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบเข็มเจาะโรงเรียนอนุบาลประปานคร เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตราสัญลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ธงชาติและธงสีเหลือง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม,ศูนย์พัฒนาเด็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะ
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะใช้กับรถขยะ ส ๔๑๐ นฐ ๘๕-๔๔๓๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อลูกรัง จำนวน ๔๐๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อไม้มือเสือ (เหล็ก) จำนวน ๔๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างซ่อมรถยนต์บันไดเลื่อน ๘๘-๓๑๒๘ นฐ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างซ่อมรถยนต์ ๑ท ๒๕๖๓ นฐ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ส ๗๐๒ นฐ ๘๕-๒๘๐๗ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๙๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒