ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
 
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  

   
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลประปานคร
 •  
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์
 •  
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
 •  
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สมัครพลผดุง)
 •  
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์ขนาด ๖๐ แรงม้า และปั๊มขนาด ๕๐๐ ลบ.ม.ชม. เครื่องที่ ๙ โรงสูบน้ำแรงต่ำ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นห้องประชุมลีลาวดี อาคารทวารวดี ๑ โรงเรียนทวารวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นโรงงาน อาคาร ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคันหิน ทางเท้าบริเวณถนนรถไฟตะวันออก จากแยกถนนทหารบกจนถึงประตูด้านหน้าสมาคมแซ่ลิ้ม (ถนนต้นโพธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารเรียน ๓ และ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารเรียน ๑ และ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย ประจำโรงเรียนอนุบาลประปานคร จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์การเรียนรูู้นอกระบบและตามอัธยาศัย (โอเดียน) จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและขยายเขตระบบจ่ายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนอนุบาลประปานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากลจำนวน ๑ ชุด (จำนวน ๗ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน จำนวน ๓๕,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน ๗๕๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาดไม่เกิน ๙ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอเนกประสงค์ฯ จำนวน ๕๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนตชนิดเลนส์เคลือบตัดแสงฯ จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๘ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำแรงสูง เครื่องที่ ๑๐ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์ขนาด ๑๒๕ แรงม้า เครื่องที่ ๓ โรงสูบน้ำแรงต่ำ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๔ ชุด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงเครื่องที่ ๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแรงสูง เครื่องที่ ๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในบริเวณหมู่บ้านประปานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงธูปจากแยกถนนราชดำริห์จนถึงแยกทางเข้าศาลเจ้า (บ้านพักพนักงานเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างบ้าน พ.ต.ท. ศิริ สุขกลึงมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจัดซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
 •  
 • จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบ VRF , VRV (แบบไม่รวมอะไหล่) สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมช่องรับน้ำบริเวณทางเท้าถนนพิพิธประสาทซอย ๗ จนถึงซอย ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมาลัยแมนซอย ๒ เริ่มต้นจากถนนมาลัยแมนสิ้นสุดที่มุมรั้วบ้านเลขที่ ๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศา ซอย ๑๑ ฝั่งทิศตะวันออก (ตรงข้ามพัสดุ ซอย ๖) จนถึงคลองเจดีย์บูชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดิน จำนวน ๖๐๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดเก็บผักตบชวาในคลองเจดีย์บูชา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 •  
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.