การจัดซื้อจัดจ้าง

 
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๖ สาย ระยะทาง ๑๔,๒๒๗.๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไทรเกาหลี สูง ๓ เมตร จำนวน ๑๐๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโต๊ะเขียนแบบ จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว จำนวน ๓ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ส ๔๒๒ ทะเบียน นฐ ๘๘-๒๕๘๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ส ๔๐๘ นฐ ๘๕-๒๘๑๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ใช้กับรถขยะ ส ๔๒๕ นฐ ๘๘-๙๒๗๐ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๘๕ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ใช้กับรถขยะ ส ๔๒๖ นฐ ๘๙-๐๕๗๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ส ๘๐๕ ทะเบียน นฐ ๘๙-๐๙๗๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต้นท์ จำนวน ๑๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา สำหรับงานสอน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๕๙๔ พร้อมเพลท ๔ สี ๔ หน้า ขนาด ๓๙.๕๐x๕๔.๕๐ ซม. จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเช่าโต๊ะสำหรับการประกวดโครงงาน จำนวน ๑๒๕ ตัว ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๓๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม (ชุดใหญ่) จำนวน ๑ ชุด ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๓๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ ทะเบียน ๔๑๔๓ นฐ จำนวน ๕ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๓๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์อากาศ และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมเครื่องทำน้ำพุ จำนวน ๑๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓๒ ตัน ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๔๐,๐๐๐ แผ่น ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๓๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างเหมาจัดพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน ๑,๒๕๐ ใบ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๓๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างทำป้ายไวนิลลดปัญหามลพิษทางอากาศ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๒๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ๘๘-๘๙๒๓ นครปฐม จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสร้างภาพสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโต๊ะเขียนแบบ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหญ้านวลน้อย จำนวน ๑,๒๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง