ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
 
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  

   
 • การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่งพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) ๑๐คัน
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไ้ดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อชุดแข่งขันกีฬา จำนวน ๑๔ รายการ
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
 •  
 • การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐมฯ)
 •  
 • สรรหาผู้รับอนุญาตโดยให้สิทธิการจัดเก็บดูดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีประมูล
 •  
 • การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม)
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
 •  
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ไตรมาส ๔
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ (กองการประปา)
 •  
 • รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๐)
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ (กองการประปา)
 •  
 • ประมูลเช่าส้วมสาธารณะ ถนนพญากง บริเวณเขตเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๔๗๑ รายการ
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
 •  
 • สรรหาผู้รับอนุญาตโดยให้สิทธิการจัดเก็บดูดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีประมูล
 •  
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการ "ร้อยใจรักอาสาปลูกต้นดาวเรืองเพื่อพ่อ" จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ต้น)
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๔ คน)
 •  
 • สอบราคาซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ ในสวนสัตว์เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๔ รายการ โดยผ่านระบบ e-GP
 •  
 • ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรอบตลาดทรัพย์สินตั้งแต่ถนนซ้ายพระไปตามถนนซ้ายพระทั้งเส้นจนถึงถนนหลังพระจนถึงถนนพญากงทั้งเส้นจนสิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมต่อถนนทหารบก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •  
 • สอบราคาโดยผ่านระบบ e-GP จ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพวงสำลี ๑
 •  
 • สอบราคาโดยผ่านระบบ e-GP จ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถ เอ็น พี จากบริเวณถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จนถึงสุดซอย
 •  
 • ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคึกฤทธิ์อนุสรณ์ จากแยกถนนทหารบก จนถึงสุดเขตเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •  
 • ประมูลจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๖ สาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ e-GP
 •  
 • ประกาศประมูลซื้อคลอรีนเหลว จำนวน ๖๐ ตัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •  
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนทรงพล โดยผ่านระบบ e-GP
 •  
 • แผนปฏิบัติการโครงการจัดซื้อโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ จำนวน ๑,๗๐๐ ตัน
 •  
 • แผนปฏิบัติการโครงการจัดซื้อคลอรีนเหลว จำนวน ๖๐ ตัน
 •  
 • แผนปฏิบัติการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนทรงพล
 •  
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนเพชรเกษมฝั่งทิศใต้จากอู่ซุ่นชัยถึงแยกบ้านแพ้วและถนนสายพระประโทนบ้านแพ้วจากแยกพระประโทนถึงเชิงสะพานต่างระดับ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •  
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนสวนตะไคร้ โดยผ่านระบบ e-GP
 •  
 • แผนปฏิบัติการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนเพชรเกษมฝั่งทิศใต้ จากอู่ซุ่นชัยถึงแยกบ้านแพ้ว และถนนสายพระประโทนบ้านแพ้วจากแยกพระประโทนถึงเชิงสะพานต่างระดับ
 •  
 • แผนปฏิบัติการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนสวนตะไคร้จากบ้านเลขที่ ๕ (ร้าน พี.เค.แอร์ แอนด์เซอร์วิส) ถึงสุดเขตเทศบาลบ้านเลขที่ ๕๓๙
 •  
 • สอบราคาโดยผ่านระบบ e-GP จ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าหมู่บ้านสุขเจริญ)
 •  
 • สอบราคาโดยผ่านระบบ e-GP จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำถนนหลังวัดพระปฐมเจดีย์ จากแยกซอย ส.ส. จนถึงบริเวณห้องแถวบ้านเลขที่ ๑๗)
 •  
 • สอบราคาโดยผ่านระบบ e-GP จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ จากแยกถนนทางรถไฟตะวันตก บริเวณบ้านพักรถไฟ เลขที่ ๑๕๘ จนถึงสุดซอยบ้านเลขที่ ๑๖๔/๒)
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ จากแยกทางรถไฟตะวันตกบริเวณบ้านพักรถไฟ เลขที่ ๑๕๘ จนถึงสุดซอยบ้านเลขที่ ๑๖๔/๒)
 •  
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ จากแยกถนนทางรถไฟตะวันตกบริเวณบ้านพักรถไฟ เลขที่ ๑๕๘ จนถึงสุดซอยบ้านเลขที่ ๑๖๔/๒)
 •  
 • สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนคนครปฐม โดยผ่านระบบ e-GP)
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์กีฬา สระว่ายน้ำ และสวนสัตว์ จำนวน ๓ คน)
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ิมิใช่งานก่อสร้าง (โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามที่เทศบาลนครนครปฐมได้โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ฯ)
 •  
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๖ สาย)
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองเจดีย์บูชาถนนบรรเจิดใจราช ๒ จนถึงบริเวณสะพานคอนกรีต)

 •  
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.