ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
จ้างเหมาเช่าชุดผู้ถือป้ายนำขบวนแห่ และคนเชิญรางวัล จำนวน ๒รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อน้ำดื่มบรรจุถ้วย จำนวน ๑๐๐ ลัง ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อดอกไม้ติดหน้าอก ขนาดเล็ก ดอกไม้ติดหน้าอกขนาดใหญ่ และดอกไม้ประดับโพเดียม จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อดอกไม้และอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อพรมอัดลูกฟูก ขนาด ๒.๐๐ x ๒๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ม้วน ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม และประดับไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมเครื่องปั่นไฟ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๗๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ ๔๑๒๕ นฐ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชวิถี ซอย ๒๓ จากถนนราชวิถี จนถึงถนนราชมรรคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ๖ ตัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กองการประปา
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาปรับปรุงคันหิน ทางเท้า บริเวณโดยรอบตลาดล่าง (ครั้งที่ ๓)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงคันหิน ทางเท้า บริเวณโดยรอบตลาดล่าง (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศา ซอย ๑๑ ฝั่งทิศตะวันออก (ตรงข้ามพัสดุซอย ๖) จนถึงคลองเจดีย์บูชา (ครั้งที่ ๒)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศา ซอย ๑๑ ฝั่งทิศตะวันออก (ตรงข้ามพัสดุซอย ๖) จนถึงคลองเจดีย์บูชา (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด
ซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถขยะ ส ๘๐๓ นฐ ๘๕-๔๔๓๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาประดับไฟด้านหน้าอาคารสำนักงานละบริเวณรั้วด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำยากำจัดแมลงนำโรค จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง ๒๐% (น้ำหนักสุทธิ ๕๐ กก./ถุง) จำนวน ๑๐๐ ถุง ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๘๖/๒๕๖๒ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๕๘/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอยถือ จำนวน ๑ ชุด ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๕๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๕๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๕๖/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๖๗/๒๕๖๒ วันที่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๘๕/๒๕๖๒ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๕ คัน
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โครงการซื้อรถบดถนนเดินตามพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน ๑ คัน
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โครงการซื้อเครื่องปั๊มลมแบบลากจูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง
โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) จำนวน ๘ คัน
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐมฯ และโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๖๐/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๖๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๕๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๔๘/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๔๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๓๔/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อกระทงใบตอง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๔๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๔๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อขุดแข่งขันกีฬา จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๒๗/๒๕๖๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อโพเดียมทรงไม้เฉียงชั้นวางขอบสแตนเลส วัสดุไม้จริง และสแตนเลส ขนาด ๖๐x๔๐x๑๑๗ ซม. จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กท ๓๒๓๐ นฐ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๖๐ แอมป์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารสัตว์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย (โอเดียน) จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ส ๘๐๓ นฐ ๘๖-๕๘๐๔ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๗๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๗๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๗๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ส ๘๐๓ นฐ ๘๕-๔๔๓๐ จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๗๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อถุงดำ ขนาด ๓๖ นิ้ว x ๔๕ นิ้ว จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๗๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อยางนอก BS ๑๙๕/๖๐ R ๑๕ EP ๒๐๐ จำนวน ๔ เส้น ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๖๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๗๐/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๖๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อเสื้อวอร์ม จำนวน ๓๒๒ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๖๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๖๘/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๖๖/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๖๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๖๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถ้วย จำนวน ๑๐๐ ลัง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รวมพลังสร้างสุขภาพ นครปฐมแข็งแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ส ๘๐๔ นฐ ๘๖-๕๘๐๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ส ๘๐๓ นฐ ๘๕-๔๔๓๐ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงดำ ขนาด ๓๖ นิ้ว x ๔๕ นิ้ว จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานบำบัดน้ำเสีย) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานกำจัดขยะ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก BS ๑๙๕/๖๐ R ๑๕ EP ๒๐๐ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ,สายยาง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราย,หินคลุก) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อวอร์ม จำนวน ๓๒๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง (ไป-กลับ) พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอยถือ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๖๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๕๙๐ พร้อมเพลท ๔ สี ๔ หน้า จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานบริการสาธารณสุข) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานบริหารงานทั่วไป) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ขอขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารพอลิอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ๑๐% จำนวน ๑,๗๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าชุดผู้ถือป้ายนำขบวนแห่และคนเชิญรางวัล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ติดหน้าอก ขนาดเล็ก , ดอกไม้ติดหน้าอก ขนาดใหญ่ และดอกไม้ประดับโพเดียม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรมอัดลูกฟูก ขนาด ๒.๐๐x๒๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้และอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม. , ธงประปรมาภิไธยย่อ วปร. ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม. และธงพระปรมาภิไธยย่อ อก.ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม และประดับไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเครื่องปั่นไฟ งานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระทงใบตอง ขนาด ๑๒ นิ้ว และกระทงใบตอง ขนาด ๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๑ รายการ เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ รายละเอียดตามบันทึกรายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเอกชนจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศา ซอย ๑๑ (หลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม) ถนนกุมภิลซอย ๒ และซอย ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมาลัยแมนซอย ๒ เริ่มต้นจากถนนมาลัยแมนสิ้นสุดที่มุมรั้วบ้านเลขที่ ๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จำนวน ๔๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมช่องรับน้ำบริเวณทางเท้าถนนพิพิธประสาทซอย ๗ จนถึงซอย ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์อีซุซุ ทะเบียน กพ ๔๑๒๕ นครปฐม จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถแบคโฮ ส ๙๐๒ นฐ ต ๐๘๒๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้กับรถบรรทุก ส ๙๐๔ นฐ ๘๕-๔๔๕๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓๖ ตัน ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๖๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ใบสั่งจ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๑๔ หลัง ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ใบสั่งจ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
ใบสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ใบสั่งซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ใบสั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ท ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการจ้างทาสีอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โครงการซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน ๓๕,๐๐๐ ลิตร
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จำนวน ๑ หลัง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการจ้างทำเว็บไซต์รายการขอต่อชื่อโดเมนเนม และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลนครนครปฐม จำนวนระยะเวลา ๑ ปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๕ คัน ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถ เอ็น พี จากบริเวณถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมจนถึงสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมและเพิ่มพูนศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดแข่งขันกีฬา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓๖ ตัน ดดยวิธีเแพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภาครียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โอนครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๑ และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โครงการน้ำมันดีเซล จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ ลิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) จำนวน ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๙๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการซื้อกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนตชนิดเลนส์เคลือบตัดแสง ขนาด ๒๔ นิ้ว พร้อมโลโก้หน่วยงาน และเสาเคลือบสีชนิดกันสนิมและพื้นสีเคลือบเงาฯ จำนวน ๑๐๐ ชุด
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารเรียน เอ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงคันหิน ทางเท้า และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังพระ (หน้าโรงรับจำนำ ๑) จากหน้าร้านขายยาสันติเวชฟาร์มาซีจนถึงคลองเจดีย์บูชา
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๙๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการต่อเติมที่บังแดดหลังคาโค้งอเนกประสงค์ผนัง METAL SHEET โครงเคร่า เหล็กกล่อง โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนนาขุม ซอย ๕
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศาซอย ๘ จากถนนเทศาจนถึงสะพาน ซอย ๘
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทวารวดีใต้ จากถนนเพชรเกษมจนถึงสุดเขตเทศบาล
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยข้างโกดังสินค้าจากซอยยาสุข ๑ จนถึงสุดซอย
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๔ คน
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างปรับภุมิทัศน์บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครนครปฐมหลังใหม่ ส่วนที่เหลือ
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ในสวนสัตว์เทศบาลนครนครปฐม
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการซ่อมพื้นโรงงานอาคาร ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว เทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารเรียน ๓ และอาคารเรียน ๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๑ คน
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ โครงการซื้อเครื่องดนตรีสากล จำนวน ๑ ชุด
สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้า เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๖ สาย โดยมีผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒๘ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ ๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารเรียน ๑ และอาคารเรียน ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๙๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนอนุบาลประปานคร จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย (โอเดียน) จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ ๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๒ คน