ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๒๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ซื้อยาง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ส ๔๓๒ นฐ ๘๙-๔๙๕๗ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ส ๗๐๓ นฐ ผค ๔๗๕๕ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จำนวน ๓๐๐ ชุด ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๑๙๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๑๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟัน สำหรับเด็ก จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๑๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๑๗๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๑ ถัง ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๑๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราชวิถีซอย ๒๓ จากถนนราชวิถีจนถึงถนนราชมรรคา จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมช่องรับน้ำ
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ยาว จำนวน ๑๘ ชุด
ซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนนาขุม ซอย ๖ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสนามจันทร์ ๗ (ซอยสุขยั่งยืน) จากถนนสนามจันทร์จนถึงสุดซอย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแกรนด์วิลเลจ ซอย ๓ จากถนนเกษตรสินจนถึงถนนคอนกรีตเดิม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการจอดรถยนต์ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างพิมพ์ตั๋วเก็บเงินค่ารักษาทำความสะอาด จำนวน ๑,๕๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระดาษและหมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กระบะตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผก-๓๑๗๖ นฐ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บันไดเลื่อน หมายเลขทะเบียน ๘๘-๓๑๒๘ นฐ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม (ชุดใหญ่) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่อง ขนาด ๑๕ x ๑๑ นิ้ว ชั้นเดียว จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดพิมพ์ด้วยความร้อนแบบพกพา และเครื่องอ่านรหัสแท่ง ชนิด ๒ มิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๒๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อสายคล้องบัตร สกรีน ๑ สี โลโกเรซิ่น ๑ จุด จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๕ กล่อง ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม (ชุดใหญ่) จำนวน ๑ ชุด ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๒๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๒๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๑๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๑๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ ขวด ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๑๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำสปริงเกอร์ จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๑๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๑๐ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๑๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๑๕๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ส ๔๓๒ ทะเบียน นฐ ๘๙-๔๙๕๗ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๔๔,๗๘๗ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน นฐ ๘๕-๒๔๔๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๓๐-๐๐๐๒ จำนวน ๙ รายการ จำนวนเงิน ๘,๙๕๐ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปูนซีเมนต์บรรจุถุงและเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเจาะกระแทกผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพญาพาน (ชุมชนริมคลองวัดพระงาม) จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน ๘,๕๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเจาะกระแทกผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพญาพาน (ชุมชนริมคลองวัดพระงาม) จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน ๘,๕๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จฯ จำนวน ๓๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ส ๗๐๓ นฐ ผค ๔๗๕๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน เหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒๑๖/๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒๑๕/๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๘ ตู้ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒๐๘/๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๒๐๗/๒๕๖๒
ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๒๐๕/๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒๐๔/๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒๐๓/๒๕๖๒
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๓ ถัง ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒๐๒/๒๕๖๒
ซื้อแสลน ๘๐% สีเขียว ขนาด ๒ เมตร x ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ม้วน ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒๐๑/๒๕๖๒
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๕ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๑๘๗/๒๕๖๒
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๑๗๙/๒๕๖๒
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๑๖๕/๒๕๖๒
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๑๖๔/๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายคล้องบัตร สกรีน ๑ สี โลโก้เรซิ่น ๑ จุด จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันและน้ำดื่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม (ชุดใหญ่) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน เหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำโรงเรียนทวารวดีและโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๑๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างก่สร้าง เลขที่ ๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนนาขุม ซอย ๓ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ ๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ โครงการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ราชการสังกัดเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๕ คน
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อไม้ขนาด ๑๕" x ๓" x ๕.๐๐ ม. จำนวน ๖๐ ตัว ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
จ้างทำป้ายไวนิลจำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๗๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๙๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๙๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ส ๔๓๓ นฐ ๘๙-๔๙๕๘ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อถุงดำ ขนาด ๓๖ นิ้วx ๔๕ นิ้ว จำนวน ๔๐๐ กิโลกรรม ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๑๙๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสแลน ๘๐% สีเขียว ขนาด ๒ เมตร x ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๕๙๒ พร้อมเพลท ๔ สี ๔ หน้า ขนาด ๓๙.๕๐x๕๔.๕๐ ซม. จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำสปริงเกอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ส ๔๓๓ นฐ ๘๙-๔๙๕๘ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงดำ ขนาด ๓๖ นิ้ว x ๔๕ นิ้ว จำนวน ๔๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแปรงสีฟันสำหรับเด็ก ๖ - ๑๒ ปี และยาสีฟันขนาด ๔๐ กรัม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง สำหรับโรงเรียนทวารวดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันฯ จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างบ้าน พ.ต.ท.ศิริ สุขกลึงมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ (๗๕,๖๐๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ (๖๗,๘๐๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องคำนวณ) จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุถ้วย จำนวน ๑๐๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
จ้างซ่อมรถกระบะ ทะเบียน นฐ บษ ๑๒๖๙ จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเก้าอี้ เช่าเต็นท์ฯ เช่าหน้าโต๊ะพร้อมขาฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๑๖ หลัง เพื่อใช้ในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของขวัญและลูกโป่ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ยาว จำนวน ๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศา ซอย ๑๑ (หลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม) ถนนกุมภิลซอย ๒ และซอย ๔ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหน้าอู่ซ่อมรถ เอ็น พี จากบริเวณถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมจนถึงสุดซอย จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๘ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำป้ายไวนิลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
จ้างซ่อมแซมโครงไม้ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
จ้างทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
จ้างทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ป้าย ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ (กองการประปา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะ ทะเบียน นฐ บษ ๑๒๖๙ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดดอกไม้ตกแต่ง จำนวน ๑ ชุด ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข นค ๒๑๙๒ นฐ จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
ซื้อเสายูคา ๔ นิ้ว x ๔ เมตร จำนวน ๑๐๐ ต้น ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ส ๑๐๗ นฐ ๘๕-๔๔๕๐ จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อสารกำจัดกลิ่นเหม็นของขยะ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๔ ขวด ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑