แผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครนครปฐม แผน 5 ปี
 
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2565
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2565
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครปฐม แผน 5 ปี
   
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2565
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2565
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2565
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2565
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566
 •  
 • ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 แก้ไขครั้งที่ 2/2566
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 2/2566
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2566
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2566
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2566
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เแก้ไข ครั้งที่ 1/2567
 •  
 • สรุปประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)