แผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครปฐม แผน 5 ปีวิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม
“สาน...สร้างมาตรฐานการศึกษา ต่อ...ยอดพัฒนาการบริการ ทำ...ชุมชนเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน"

ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร