บุคลากร


ข้อมูลผู้บริหาร


นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

ร้อยเอกสมศักดิ์ หวลบุตตา
รองนายกเทศมนตรีนครนครปฐม

นายสมโชค พงษ์ขวัญ
รองนายกเทศมนตรีนครนครปฐม

นายสุเทพ แสงเพลิง
รองนายกเทศมนตรีนครนครปฐม

นายรัฐพล ไหลธนานนท์
รองนายกเทศมนตรีนครนครปฐม

นางสาวทศนาถ อุนทริจันทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครปฐม

นายประมวล ลาภเจริญวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครปฐม

นายสิทธิศักดิ์ สวนอินทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครปฐม