ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
 
 
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจ
อาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ
ของเทศบาลนครนครปฐมบุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหาร
อาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐม
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนโยบายการปฏิบัติงาน
และคำแถลงต่อ
สภาเทศบาลนครนครปฐม


แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
และแนวทางการพัฒนฯ
เทศบาลนครนครปฐม


งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

 

 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  
   
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.
   
  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม(สำนักงานชั่วคราว)
  โรงเรียนเทศบาล3 (สระกระเทียม) ถนนราชวิถี ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000